Slovník pojmov.

Slovník pojmov vám pomôže rýchlo sa zorientovať v termínoch, ktoré sa bežne používajú v obchodovaní na burze.

A B C D E F H I K L M O P R S T U V W Z
A B C D E F H I K L M O P R S T U V W Z

A

Akcia je cenný papier vydávaný akciovou spoločnosťou, s ktorým sú spojené určité práva, najmä právo rozhodovacie a právo majetkové.

Právo rozhodovacie je uplatňované akcionárom na valnom zhromaždení. Sila rozhodovacích právomocí zodpovedá pomeru vlastnených akcií k celkovému počtu vydaných (emitovaných) akcií. Investor má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia v prípade, že drží akcie v tzv. rozhodný deň pre účasť na valnom zhromaždení, ktorého dátum je vopred zverejnený.

Právo podieľať sa na zisku je uplatňované formou dividendy, o ktorej rozhoduje valné zhromaždenie na návrh manažmentu spoločnosti. Výška výplaty je závislá od hospodárenia a investičnej stratégie spoločnosti a právo na dividendu za príslušný rok má akcionár v prípade, že vlastní akcie v tzv. rozhodný deň pre výplatu dividendy. Ten je u niektorých spoločností zhodný s dátumom konania valného zhromaždenia, ale nie je to pravidlom.

Akcionár má tiež právo podieľať sa na likvidačnom zostatku v prípade úpadku spoločnosti. Má tiež právo upísať ďalšie akcie v prípade zvýšenia základného imania a v určitých prípadoch stanovených zákonom má právo na odkúpenie akcií akciovou spoločnosťou (ponuka na prevzatie).

Je podielnik akciovej spoločnosti, ktorý vlastní určitý počet akcií. Podľa objemu vlastnených akcií má akcionár právo na podiel zo zisku a na riadenie spoločnosti.

Predstavuje priateľské alebo nepriateľské prevzatie fungujúcej spoločnosti alebo jej časti.

Spôsob obchodovania na BCPP založený na elektronickom spracovaní neadresných príkazov.

1. fáza: aukčný režim = fixing

Aukčný režim je založený na cenovej priorite, tzn. že objednávka s ”lepšou” cenou má prednosť (vyššia nákupná, nižšia predajná). Pokiaľ je objednávka vložená bez uvedenej ceny, znamená to, že maklér je ochotný kúpiť alebo predať CP za trhovú cenu.

Cena je stanovená tak, aby sa obchodovalo čo najväčšie množstvo CP. Druhým kritériom je minimálny previs. Pokiaľ ani druhé kritérium nerozhodne, aukčnou cenou sa stáva cena nižšia v prípade previsu ponuky alebo cena vyššia v prípade previsu dopytu.

Novo určená cena sa môže odchyľovať od predchádzajúcej ceny o maximálne povolené rozpätie, ktoré je stanovené na 5 % od stredného bodu povoleného rozpätia (t. j. od záverečného kurzu predchádzajúceho obchodného dňa). Cena musí byť zaokrúhlená na krok kotácie.

Aukčný režim je kurzotvorným segmentom pre listinné CP, tzn. cena stanovená v aukčnom režime sa pre tieto emisie stáva záverečným kurzom.

2. fáza: kontinuálne obchodovanie = KOBOS

Tento spôsob obchodovania v rámci automatických obchodov je určený pre všetky zaknihované CP, a v rámci burzového dňa nadväzuje na aukciu. K uzatváraniu obchodov dochádza na základe priebežného vkladania objednávok k nákupu a predaju CP.

Pri párovaní príkazov sa uplatňuje princíp cenovej a potom časovej priority, t. j. ak je zadaných viac príkazov s rovnakou cenou, prednosť majú príkazy zadané skôr. Do systému možno zadávať príkazy s časovou platnosťou dlhšou ako jeden burzový deň.

Cena sa vždy rovná cene posledného obchodu vykonaného v kontinuálnom režime. Ak sa v danej emisii neuskutočnil žiadny takýto obchod, kurz je rovný kurzu otváraciemu. Posledný stanovený kurz sa stáva záverečným kurzom pre daný burzový deň. Pre emisie CP zaradené do SPAD nie je tento segment kurzotvorný.

B

Báza, na základe ktorej sa sleduje výkonnosť akcií alebo iných aktív. Zvyčajne ide o index

Tento ukazovateľ vyjadruje závislosť cenového správania danej akcie od trhových priemerov, ktorými sú zvyčajne akciové indexy (v našom prípade index PX-50 pre české modelové portfólio a index S&P 500 pre americké modelové portfólio).

Hodnoty beta vyššie ako jedna predstavujú tituly s výkyvmi väčšími, ako sú výkyvy charakteristické pre trhové priemery, zatiaľ čo analogické hodnoty beta nižšie ako jedna predstavujú defenzívne akcie, ktorých výkyvy sú v porovnaní s trhom podpriemerné.

(Napríklad hodnotu beta 1,5 možno interpretovať tak, že keď príslušný akciový index stúpne alebo klesne o jedno percento, sledovaná akcia stúpne alebo klesne o 1,5 percenta).

Je meradlom budúcej solventnosti firmy. Ukazuje, koľkokrát obežné aktíva pokrývajú krátkodobé záväzky. Ukazovateľ je dostatočný pre hodnotu vyššiu ako 1,5.

Miera výnosu pre investora do dlhopisov, ktorá sa vypočíta ako pomer ročného výnosu k trhovej cene dlhopisu. Napríklad dlhopis s výnosom 10 % a nominálnou hodnotou $1000 sa obchoduje za $800. Ročný výnos dlhopisu je $100, avšak bežný výnos je $100/$800=12,5%.

Približne dva týždne pred zasadnutím FOMC (orgán Fedu, ktorý rozhoduje o stanovení kľúčovej úrokovej sadzby) sa zverejňuje tzv. Béžová kniha, ktorá je správou Fedu o stave americkej ekonomiky.

Správa zachytáva stav v 12 okresoch Fedu (12 rezervných bánk) podľa názorov ich predstaviteľov - správa teda nie je plne podložená empirickými faktami. FED nevychádza priamo z tejto správy, ale používa tzv. Modré a Zelené knihy, ktoré nie sú verejné.

Identifikačný kód cenného papiera, ktorý v prvých troch znakoch uvádza, či ide o akciu, podielový list alebo dlhopis, a v ďalších znakoch (tzv. kmeň) jednoznačne identifikuje emitenta.

Označenie pre najkvalitnejšie a najviac obchodované emisie akcií.

Používajú sa na technickú analýzu cenných papierov. Autorom tohto ukazovateľa je John Bollinger. Technický ukazovateľ umožňuje vizualizovať volatilitu a relatívnu úroveň cien v určitom období. Bollingerovo pásmo je tým širšie, čím vyššia je volatilita.

Ide o ukazovateľ, ktorý slúži ako indikátor trendov, najmä v polovodičovom priemysle. Hodnoty nad 1 naznačujú expanziu, hodnoty pod 1 znamenajú pokles trhu. Napríklad hodnota ukazovateľa 1,15 znamená, že na každých $100 hodnoty expedovanej produkcie pripadá $115 nových objednávok.

Účastník obchodovania s cennými papiermi, ktorý vykonáva obchody s cennými papiermi na účet svojho zákazníka.

Burza cenných papierov je miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt po cenných papieroch (akcie, dlhopisy, certifikáty...).

Vo svojej podstate je burza právnickou osobou, ktorá sa riadi burzovými pravidlami, zákonom č. 591/1992 Zb. o cenných papieroch a zákonom č. 256/2004 Z. z. zo 14. apríla 2004 o podnikaní na kapitálovom trhu.

V roku 2008 bola do českého právneho systému implementovaná európska legislatíva - MiFID (The Markets in Financial Instruments Directive – Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi), ktorá účinne štandardizuje kapitálový trh a poskytovanie investičných služieb vo všetkých 30 členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru.

Najčastejšie používaný ukazovateľ vývoja daného trhu. Používa sa na sledovanie vývoja trhu v čase a jeho vývojových tendencií. V Českej republike je to index PX - oficiálny index Burzy cenných papierov Praha a index RM - pre RM-SYSTÉM, českú burzu cenných papierov, a.s.

Rastúci trh - cena akcií alebo iných investičných nástrojov, s ktorými sa na ňom obchoduje, rastie. Označenie teda vyjadruje cenový trend. Ak trh dlhodobo rastie, ide o býčí trend.

Opak - medvedí trh (Bear trend).

C

Je základným finančným ukazovateľom. Cash flow (peňažný tok) za určité obdobie je získaný rozdielom medzi príjmami a výdavkami peňažných prostriedkov za toto obdobie.

Pomer ceny a zisku na akciu. Táto hodnota by mala byť nižšia ako 2. Iba v prípade výnimočne dobrej ziskovosti môže byť táto hodnota primerane vyššia.

Čím väčšia a lepšia spoločnosť, tým vyššia hodnota. V prípade menej známych spoločností s nejasnou perspektívou toto číslo naopak klesá. V prípade spoločností zaradených do indexu DJIA je to v priemere 3,5, v prípade spoločností z indexu S&P 500 2,8 a v prípade Nasdaqu 2,6.

Je to listina, s ktorou je spojené súkromné právo oprávneného vlastníka. Cenné papiere zahŕňajú: akcie, dočasné listy, podielové listy, dlhopisy, zmenky, šeky a iné.

Predstavuje citlivosť ponuky určitého tovaru (tovaru alebo služby) na jeho cenu. Určuje sa pomerom zmeny ponuky k zmene ceny.

Predstavuje citlivosť dopytu po určitom tovare (tovare alebo službe) na jeho cenu. Určuje sa pomerom zmeny dopytu k zmene ceny.

Vážený priemer cien statkov v hospodárskej sústave. Meria sa pomocou indexu spotrebiteľských cien.

Sledovanie (mapovanie, pokrytie) akcie zahájené.

Sledovanie (mapovanie, pokrytie) akcie zopakované.

Sledovanie (mapovanie, pokrytie) akcie obnovené.

Index spotrebiteľských cien je index merajúci vývoj cenovej hladiny spotrebného koša obsahujúceho určité tovary a služby.

Je vybraný v snahe reprezentovať spotrebiteľské návyky priemerného občana. Ide o najsledovanejší ukazovateľ inflácie, pretože často býva používaný na stanovenie rastu životných nákladov a benchmark pre vyjednávanie odborov o zvýšení platov. Často sa kritizuje za nadhodnotenie inflácie.

Nezohľadňuje totiž pokles cien rôznych technologicky vyspelých výrobkov, ku ktorému dochádza po ich uvedení na trh. CPI je niekedy výrazne ovplyvnený výkyvmi cien energií a potravín. Z tohto dôvodu sa zostavuje tzv. jadrový CPI, ktorý tieto vplyvy vylučuje. V rámci jadrového CPI sú volatilné najmä tieto zložky-tabak, šatstvo, automobily a ceny leteniek.

Akcie, ktorých cena rastie alebo klesá v závislosti od aktuálnej fázy hospodárskeho cyklu (rast alebo pokles).

Časť ekonomiky, ktorá stojí mimo zákona. Uskutoční sa pracovný výkon, ale neodvedie sa potrebná daň.

Čistý zisk vyjadrený ako percento z tržieb.

D

Defenzívne alebo proticyklické tituly sú akcie, ktorých cena nie je tak ovplyvnená aktuálnou fázou hospodárskeho cyklu - keď hodnota akcií všeobecne klesá, vývoj defenzívnych titulov nie je taký dramatický ako u ostatných akcií.

Často sa spájajú so zaujímavejšími dividendami ako zvyšok trhu. Napríklad telekomunikačné spoločnosti alebo spoločnosti v potravinárskom či tabakovom priemysle sa považujú za defenzívne.

Ekonomický jav, ktorý označuje všeobecný pokles cenovej hladiny.

Derivátové obchody sú transakcie, pri ktorých sú podkladovými aktívami bežne obchodované fyzické komodity, meny, cenné papiere a indexy alebo úrokové miery, z ktorých sú tieto obchody odvodené (derivované).

Tieto obchody sú na rozdiel od tradičných obchodov s oneskoreným účinkom vyrovnania uzavreté k danému dátumu. Termínový obchod je záväzok dvoch strán dodať dohodnutý predmet obchodu (tovar, akcie, peniaze atď.) vo vopred stanovenom čase za vopred stanovenú cenu.

Oproti promptnému obchodovaniu spravidla predávajúci ani kupujúci nemajú v čase uzavretia obchodu ani tovar, ani peniaze. Základnými typmi týchto obchodov na verejnom trhu sú futures a opcie.

Zníženie miery cenovej úrovne. Pri dezinflácii cenová hladina stále rastie.

Rozdelenie portfólia do rôznych investičných nástrojov alebo v prípade akciových investícií rozdelenie do rôznych titulov (z rôznych oblastí alebo sektorov). Diverzifikácia znižuje investičné riziko.

Jedným z dôvodov, prečo investori kupujú akcie, sú dividendy. Dividenda je výnos, ktorý emitent (akciová spoločnosť) vypláca akcionárovi, ktorý vlastnil cenné papiere v tzv. rozhodný deň pre výplatu dividendy.

V podstate ide o podiel na zisku spoločnosti. Vo väčšine prípadov sa dividendy vyplácajú zo zisku predchádzajúceho roka, ale môže sa vyplatiť aj nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov.

O tom, či spoločnosť vyplatí alebo nevyplatí dividendy, rozhoduje valné zhromaždenie akcionárov - zvyčajne na návrh vedenia spoločnosti.

Spolu s rozhodujúcim dňom pre výplatu dividend valné zhromaždenie určuje aj deň výplaty dividend, teda deň, od ktorého si akcionári môžu dividendy vyzdvihnúť.

DY = (hrubá dividenda / trhová cena akcie) * 100

Z pohľadu investora nie je dôležitá ani tak absolútna výška dividendy, ale skôr jej výška v pomere k trhovej cene akcie vyjadrená v percentách.

Dlhopis (obligácia, bond) je cenný papier zaväzujúci emitenta vyplatiť jeho majiteľovi peňažný obnos uvedený v doklade vrátane príslušného úroku, a to vo vyznačenom termíne. Na rozdiel od akcie zaisťuje tento druh cenného papiera vopred stanovený finančný výnos (kupón).

Technicky sa s dlhopismi obchoduje na sekundárnom trhu podobne ako s akciami, ale investormi sú vo väčšine prípadov inštitucionálni klienti, ktorí v drvivej väčšine prípadov držia cenné papiere až do ich splatnosti. Pre jednotlivca je ťažké investovať priamo do dlhopisu, dokonca aj do primárnej emisie, vzhľadom na vyššie nominálne hodnoty, ktoré často dosahujú až 50 tísíc €.

A. Dlhopisy podľa splatnosti:

* Pokladničné poukážky - splatnosť kratšia ako jeden rok

* Krátkodobé - splatnosť do 5 rokov

* Strednodobé - splatnosť 5 - 10 rokov

* Dlhodobé - splatnosť dlhšia ako 10 rokov

B. Podľa emitenta:

* Štátne dlhopisy

* Korporátne dlhopisy (podnikové)

* Komunálne dlhopisy

C. Podľa typu kupónu

* Bez kupónu (tzv. zero bond)

* S pevným kupónom

* S variabilným kupónom

Najznámejší a najsledovanejší burzový index na svete. Index zahŕňa 30 najdôležitejších spoločností v hlavných sektoroch USA. Ide o cenovo vážený index s akciami blue chip. DJIA je najstarší nepretržite používaný index akciového trhu.

Ide o sprievodný jav nadvýroby. Dumpingom sa spravidla rozumie predaj vyvážaného tovaru za hranicami lacnejšie ako v štáte výroby, prípadne predaj pod cenou výroby.

Ak sa v krajine vyrobí viac tovaru, ako sa v nej môže spotrebovať, výrobca sa snaží tento tovar predať aj za cenu nižšiu, ako je výrobná cena.

Priemerný čas, ktorý investor potrebuje na získanie príjmu z dlhopisu. Durácia určuje citlivosť dlhopisu na zmeny úrokových sadzieb.

E

EasyClick zbiera elitné akcie alebo certifikáty na českej burze RM-S. Nákupy a predaje akcií sa zadávajú v štandardizovaných násobkoch počtu akcií v rámci tzv. EasyClick lotov. Veľkosti lotov sú nastavené tak, aby boli dostupné pre menšie a stredne veľké investície individuálnych investorov.

Zisk pred úrokom a zdanením.

Spoločnosť alebo iný subjekt vydávajúci cenný papier.

Výrok pri investičnom odporúčaní - akcia by mala mať v portfóliu rovnakú váhu ako v indexe.

Viď indexová akcia (nižšie).

Viacdňová exponenciálna priemerná cena s indikáciou nákupu/predaja. Môžete si vybrať 5, 10, 20, 50, 100, 200-dňový priemer. EMA býva o niečo spoľahlivejšia ako MA, pretože pri výpočte prikladá menšiu váhu starším údajom.

Počet dní sa volí rovnakým spôsobom ako v prípade MA. Indikácia nákupu/predaja prichádza po priradení EMA. Čím dlhšie obdobie sa zvolí, tým spoľahlivejší je údaj.

F

Poskytuje financovanie spoločnostiam prostredníctvom nákupu krátkodobých pohľadávok pred ich splatnosťou špecializovanou spoločnosťou.

Predstavuje teoretickú cenu futures, ktorá odráža, ako obchodníci na trhu s futures odhadujú hodnotu podkladového aktíva. Ak je napríklad reálna hodnota futures na index S&P 500 1390 bodov, znamená to, že obchodníci na trhu s futures veria, že "správna" hodnota indexu je 1390 bodov.

Reálna hodnota sa okrem iného používa pri odhade, akým smerom sa otvoria akciové indexy. Ak je aktuálna hodnota futures nad reálnou hodnotou pred otvorením hlavných trhov, je to signál pozitívneho otvorenia. Podobne, ak je hodnota futures pod reálnou hodnotou, možno očakávať, že akciový index otvorí nižšie.

Existuje pravidlo, ktoré hovorí, že rozdiel jedného bodu medzi reálnou hodnotou a hodnotou futures na index S&P 500 znamená zmenu otvorenia indexu DJIA o osem bodov. Reálna hodnota príslušných futures sa vypočíta z aktuálnej ceny diskontovanej k dnešnému dátumu.

Fannie Mae (Federal National Mortgage Association)

Spoločnosť založená v roku 1938 a podporovaná vládou USA na sekuritizáciu (premenu na CP) predovšetkým hypotekárnych úverov. S akciami Fannie Mae sa obchoduje na NYSE.

Ide o úrokovú sadzbu, ktorú FED stanovuje pre medzibankový trh, čím ovplyvňuje stanovenie trhových úrokových sadzieb, a tým aj ochotu ekonomických subjektov požičiavať si finančné prostriedky.

Fibonacciho retracement vychádza zo skutočnosti, že po každom veľkom pohybe majú trhy tendenciu vracať sa na svoje pôvodné úrovne.

Je postavený na trendovej línii medzi dvoma extrémnymi bodmi, tj napr. minimu a maximu predchádzajúceho pohybu, kedy zakreslíme trendové línie na úrovni 0,0; 23,6; 38,2; 50; 61,8; 100; 161,8; 261,8 a 423,6 %.

Ceny často čelia S (support - podpora) a R (rezistencia - odpor) na úrovni Fibonacciho retracementu alebo v jeho blízkosti.

Udáva v akej miere sa využíva pákový efekt financovania dlhovým kapitálom.

Fondy, ktoré investujú peniaze do krátkodobých finančných nástrojov alebo nástrojov peňažného trhu. Ide o nízkorizikové nástroje, ako sú napríklad štátne pokladničné poukážky, dlhopisy so splatnosťou kratšou ako jeden rok alebo bankové termínované vklady, pri ktorých možno vďaka väčšiemu objemu dosiahnuť lepšie podmienky.

Finančný derivát, ktorý má podobné vlastnosti ako futures. Hlavným rozdielom je, že s forwardmi sa neobchoduje na burze, ale na trhu OTC. Nevýhodou je preto nižšia likvidita.

Cieľom fundamentálnej analýzy je nájsť a preskúmať základné faktory, ktoré ovplyvňujú cenu akcie konkrétnej spoločnosti, a následne odhadnúť tzv. vnútornú hodnotu akcie. Porovnaním tejto vnútornej hodnoty so súčasnou trhovou hodnotou možno určiť budúci vývoj hodnoty akcie. Fundamentálna analýza zahŕňa makroekonomickú analýzu, analýzu podsektorov a hodnotenie samotnej spoločnosti.

Futures je špeciálny typ forwardového kontraktu. Forwardová zmluva je zmluva uzavretá v určitom čase na dodanie tovaru v budúcnosti za cenu stanovenú v čase uzavretia zmluvy.

Futures sú termínované kontrakty obchodované na burze derivátov (napr. Chicago Mercantile Exchange, New York Futures Exchange atď.). Podmienky každého kontraktu sú štandardizované, určené pravidlami príslušnej burzy.

Ide o pevnú dohodu medzi dvoma partnermi, ktorá dáva právo a povinnosť kúpiť/predať v štandardizovaný deň v budúcnosti štandardizované množstvo daného finančného nástroja za vopred dohodnutú termínovanú cenu.

Obchodovanie s futures sa uskutočňuje buď klasickou formou na parkete burzy, alebo formou elektronických búrz či elektronických systémov. Elektronický spôsob obchodovania má tú výhodu, že je možné veľmi rýchlo doručiť na trh pokyn na nákup/predaj a tiež je možné veľmi rýchlo zmeniť parametre pokynu alebo pokyn úplne zrušiť. Fio preto umožňuje obchodovanie len prostredníctvom elektronických búrz alebo systémov.

Zlúčenie alebo splynutie spoločností. Fúziou buď vznikne jedna nová spoločnosť a ostatné spoločnosti zaniknú, alebo jedna spoločnosť naďalej existuje a ostatné sa do nej začlenia.

H

Hrubý domáci produkt je najkomplexnejším meradlom hospodárskej aktivity v krajine. Tento ukazovateľ môže byť volatilný, najmä pokiaľ ide o zásoby a čistý vývoz. Vysoký nárast zásob môže zvýšiť hodnotu HDP, ale celkový výhľad hospodárskeho rastu je v dôsledku toho skôr negatívny.

Celkovo sa ukazovateľ HDP skladá z piatich skupín - osobná spotreba, investície, čistý vývoz, vládna spotreba a zásoby. Najväčší podiel na HDP má osobná spotreba, ktorá tvorí približne dve tretiny HDP. Spolu s HDP sa uvádza aj deflátor HDP, ktorý odráža zmeny cien všetkých zložiek HDP.

Ide o najkomplexnejší ukazovateľ inflácie. Hoci je index spotrebiteľských cien sledovanejším ukazovateľom inflácie, deflátor má tú výhodu, že nemeria zmenu cien len v určitom spotrebnom koši. Preto zahŕňa aj cenovú úroveň nových výrobkov a zmeny v spotrebiteľských návykoch. Trhy sledujú štvrťročné zmeny viac ako medziročné zmeny. Medziročné zmeny totiž neprinášajú veľa nových a skorých informácií.

Celkovo je tento ukazovateľ pomerne ľahko predvídateľný pomocou hodnôt osobnej spotreby, investičných výdavkov, medzinárodného obchodu a zásob. Hodnoty HDP podliehajú dvom revíziám, ktoré ich môžu výrazne ovplyvniť. Tento ukazovateľ považujú trhy za dôležitý.

Ide o fond založený predovšetkým na členskom princípe, kde je počet členov často obmedzený a vedúci partner spravuje investície fondu. Hedge fond má vo svojich pravidlách často zakotvenú schopnosť vykonávať komplexné finančné operácie, ktoré kombinujú rôzne investičné stratégie v súčasných dlhých a krátkych pozíciách na bežných aj derivátových trhoch v rôznych regiónoch sveta.

Vstupný poplatok člena potom môže dosiahnuť stovky tisíc dolárov a naopak, výbery sú obmedzené na určité časové obdobia. Keďže Hedge fondy disponujú kapitálom v miliardách dolárov, ich vplyv sa prejavuje zvýšenou aktivitou na trhoch s aktívami.

Vzor, ktorý na grafe vyzerá ako hlava a ramená (head and shoulders). V kombinácii s jednotlivými ukazovateľmi technickej analýzy možno tento vzor použiť na predpovedanie ďalšieho, zvyčajne klesajúceho trendu na grafe.

Hĺbka trhu zobrazuje okamžitú ponuku a dopyt na burze na rôznych cenových úrovniach - podrobné informácie o ponukových/poptávkových cenách a počte cenných papierov, ktoré sa ponúkajú/popytujú.

I

Nemecký index podnikateľskej klímy, ktorý mesačne zverejňuje nemecký ekonomický inštitút IFO.

Uverejňuje sa raz mesačne na základe prieskumu medzi manažérmi približne 7 000 spoločností. Ukazuje mieru optimizmu opýtaných manažérov, pokiaľ ide o budúci vývoj ekonomiky.

Silný index naznačuje, že výroba v nasledujúcich mesiacoch porastie. Silné čísla by mali posilniť euro.

Index nákladov práce meria úroveň nákladov, ktoré zamestnávatelia vynakladajú na svojich zamestnancov. Patria sem mzdy a platy, ale aj ďalšie výhody, ako napríklad odstupné. Tento index sa sleduje predovšetkým na trhu s dlhopismi.

Z hľadiska akciového trhu je dôležitejší mesačný index priemernej hodinovej mzdy, ktorý prináša podobné informácie, avšak s mesačnou periódou. Tento index je sledovaný predovšetkým v obdobiach hroziacej inflácie vyvolanej nárastom miezd.

Index sa zverejňuje medzikvartálne a medziročne v troch kategóriách - celkové náklady práce, mzdy a platy a odmeny. Tieto údaje sú niekedy skreslené vysokými odmenami na konci roka vo finančnom sektore. Tento ukazovateľ považujú trhy za dôležitý.

Index cien produkcie meria zmeny cien tovarov na úrovni konečnej produkcie. V rámci PPI existujú tri široké podkategórie: suroviny, medzispotreba a konečná produkcia. Ukazovateľ sa zostavuje metódou spotrebného koša, ktorý zahŕňa približne 3 200 položiek.

Zahŕňa takmer všetky výrobné a ťažobné odvetvia a niektoré ďalšie sektory - poľnohospodárstvo, rybolov a niektoré služby. Index je udávaný jednak medzimesačne (sezónne očistené hodnoty) a jednak medziročne.

Trh považuje zmeny cien konečnej produkcie za najdôležitejšiu informáciu, pretože predstavuje ceny tovarov, ktoré sú pripravené na predaj konečnému spotrebiteľovi. Ceny tovarov na úrovni surovín a medzispotreby vo výrobnom procese môžu poskytnúť informácie o budúcich inflačných alebo deflačných tlakoch.

Trhy kladú väčší dôraz na index bez potravín a energií, ktorý zodpovedá tzv. základnému indexu. Ceny potravín a energií majú tendenciu byť veľmi volatilné s nejasným vývojom.

Hoci sa reakcia trhu zameriava najmä na medzimesačné zmeny, analytici sledujú aj medziročné zmeny. Index neprechádza mesačnými revíziami hodnôt, iba ročné revízie, ktoré upravujú index o sezónne faktory, môžu spôsobiť malé rozdiely oproti posledným zverejneným údajom.

Indexová akcia čiže ETF (Exchange Traded Fund - verejne obchodovaný fond), pre ktorý sa používajú aj výrazy iShare alebo SPDR, je investičným nástrojom, ktorý sa obchoduje na svetových burzách, rovnako ako akcie významných spoločností.

Indexové akcie kopírujú zloženie vybraného indexu podľa známeho zloženia aktív v indexe. Stačí si vybrať burzu alebo sektor, ktorého hodnotu má indexová akcia kopírovať.

Hlavné typy indexových akcií sú:

*Indexové akcie hlavných búrz: DIA (index DJIA), SPY (index S&P 500), QQQ (index NASDAQ 100)

* indexové akcie odvetví: IYW (index DJ U.S. Technology Sector), IYR (index DJ U.S. Real Estate), IBB (index NASDAQ Biotechnology), FBT (index AMEX Biotechnology)

* indexové akcie národných búrz: EWU (index MSCI United Kingdom), EWG (index MSCI Germany), EWY (index MSCI South Korea), EWZ (index MSCI Brazil)

Ekonomický jav, ktorý označuje všeobecný rast cenovej hladiny. Vedie k znehodnoteniu reálnej hodnoty peňazí v čase.

V ekonomickej súvislosti predstavuje tento výraz najmä zásah centrálnej banky do devízového trhu skupovaním či ponúkaním cudzej meny na predaj, za účelom zamedzenia prílišným výkyvom vo vývoji devízových kurzov.

Použitie kapitálu na dosiahnutie zhodnotenia kapitálu. Investovaním sa investor vzdáva dnešnej istej hodnoty za neistú hodnotu budúcnosti.

Investičné certifikáty sú finančné nástroje, ktorých cena závisí od hodnoty podkladového aktíva. Z právneho hľadiska sú investičné certifikáty dlhopismi, ktoré neobsahujú právo na dividendu, na riadenie spoločnosti ani na podiel na likvidačnom zostatku, ako je to bežné pri akciách.

Investičné certifikáty vydávajú veľké bankové domy, zatiaľ skôr zo zahraničia. Dôležitým faktorom je v tomto prípade úverová bonita alebo rating bankovej inštitúcie, ktorá certifikáty vydáva. Emitent sa zároveň stáva špecialistom, ktorý neustále pôsobí na strane dopytu a ponuky na burze a zabezpečuje tak dostatočnú likviditu.

Záujemca si môže na burze tento investičný certifikát (dlžný úpis) kúpiť od emitenta a následne ho kedykoľvek (do dátumu splatnosti) predať. Emitent má povinnosť ho vykúpiť späť, ale zároveň má právo disponovať s vloženými prostriedkami investorov.

Podkladovými aktívami môžu byť burzové indexy, akcie, komodity, meny a iné. Cena investičného certifikátu sa odvíja od jeho podkladového aktíva.

Report s údajom o ISM je celonárodným prieskumom nakupujúcich manažérov, ktorý pokrýva také ukazovatele, ako sú nové objednávky, produkcia, zamestnanosť, zásoby, dodacie lehoty, ceny, exportné objednávky a importné objednávky.

Pre každú kategóriu sú vytvorené rozšírené indexy, pričom hodnoty nad 50 % sa považujú za expanziu v porovnaní s predchádzajúcim obdobím a hodnoty pod 50 % indikujú pokles.

Celkový index sa vypočítava na základe vážených priemerov týchto piatich čiastkových indexov (váhy sú uvedené v zátvorkách): nové objednávky (30 %), výroba (25 %), zamestnanosť (20 %), dodávky (15 %) a zásoby (10 %).

ISM je jedným z hlavných indexov opisujúcich celkový stav ekonomiky v danom mesiaci a často predchádza oznámeniu miery nezamestnanosti. Hoci index pokrýva len výrobný sektor, často môže poskytnúť presné údaje týkajúce sa následných makroekonomických správ.

Počas obdobia znepokojenia v dôsledku rastúcich cien, sú zaplatené ceny a dodávky, resp. indexy popisujúce ich vývoj obsiahnuté v správe ISM často podkladom pre reakciu trhu s bondmi.

K

Kapitálový trh je súčasťou finančného trhu. Je to miesto, kde sa obchoduje s finančnými nástrojmi so splatnosťou dlhšou ako 1 rok.

Priemer, ktorý sa používa v technickej analýze na odhad trendu časového radu. Vypočíta sa ako priemer rovnakého počtu po sebe nasledujúcich období.

Všeobecný opis výpočtu MA:

Existuje rad hodnôt, ku ktorému stanovíme bázu o veľkosti N. Prvú hodnotu MA zistíme ako priemer členov (1,2,3 …, N) tohto radu. Druhú hodnotu MA zistíme ako priemer členov (2,3,4 …, N+1).

Týmto spôsobom sa presunieme na koniec radu a získame upravený rad kĺzavých priemerov.

Príklad:

Rad = {2, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 4, 3} Báza = 3

1.MA = (2+4+6) / 3 = 4 2.MA = (4+6+5) / 3 = 5 ...

Rad kĺzavých priemerov = {4, 5, 5, 4, 3, 3, 3}

Kontinuálne obchodovanie v rámci automatických obchodov je určené pre všetky zaknihované CP a v rámci burzového dňa nadväzuje na aukciu. K uzatváraniu obchodov dochádza na základe priebežného vkladania objednávok k nákupu a predaju CP.

Pri párovaní príkazov sa uplatňuje princíp cenovej a potom časovej priority, t. j. ak je zadaných viac príkazov s rovnakou cenou, prednosť majú príkazy zadané skôr. Do systému možno zadávať príkazy s časovou platnosťou dlhšou ako jeden burzový deň.

Cena sa vždy rovná cene posledného obchodu vykonaného v kontinuálnom režime. Ak sa v danej emisii neuskutočnil žiadny takýto obchod, kurz je rovný kurzu otváraciemu. Posledný stanovený kurz sa stáva záverečným kurzom pre daný burzový deň. Pre emisie CP zaradené do SPAD nie je tento segment kurzotvorný.

L

Z hľadiska finančnej analýzy je likvidita ukazovateľ vyjadrujúci bežnú schopnosť splácať záväzky. Z pohľadu podniku likvidita vyjadruje schopnosť podniku získať finančné prostriedky na úhradu svojich záväzkov premenou jednotlivých aktív na hotovosť pred splatnosťou záväzkov krytých týmito aktívami.

Do nákupnej (long) pozície vstupuje investor, ktorý špekuluje na vzostup ceny podkladového aktíva. Kupuje teda podkladové aktívum za dohodnutú cenu s očakávaním, že ho v budúcnosti predá za vyššiu cenu.

Minimálne množstvo cenných papierov obchodovateľných na danom trhu.

M

Je fyzická osoba so špeciálnou licenciou, ktorá môže technicky obchodovať s cennými papiermi ako zamestnanec obchodníka (brokera) s cennými papiermi.

Tento ukazovateľ meria celkový objem tržieb v maloobchode. Je veľmi sledovaný, pretože veľmi dobre opisuje vývoj osobnej spotreby. Tento ukazovateľ sa tiež uvádza bez predaja automobilov (tržby za autá sú veľmi volatilné).

Dôležité sú aj potraviny a benzín, kde sú zmeny v týchto tržbách spôsobené skôr zmenami cien ako zmenami spotrebiteľského dopytu. Tento ukazovateľ je nestály a podlieha následným úpravám.

Ďalším problémom je, že sa nemeria dopyt po službách, ktorý tvorí viac ako polovicu osobnej spotreby.

Výrok pri investičnom odporúčaní - výnosnosť akcie by sa mala vyvíjať približne v rovnakej miere ako trh (index).

Trh, ktorý klesá - cena akcií alebo iných investičných nástrojov, s ktorými sa na ňom obchoduje, klesá. Označenie teda vyjadruje cenový trend. Ak trh dlhodobo klesá, ide o medvedí trend.

Opak - býčí trh (bull trend)

Správa o medzinárodnom obchode sa týka veľkosti a vývoja bežného účtu platobnej bilancie. Tvorí ju bilancia tovaru a bilancia služieb, t. j. objem tovaru a služieb v medzinárodnom obchode danej krajiny.

Export tovaru a služieb zvyšuje bežný účet, zatiaľ čo import ho znižuje. Správa o zahraničnom obchode je sledovaná predovšetkým kvôli trendom v celkovej obchodnej bilancii.

Údaje o exporte sú obzvlášť dôležité, pretože môžu naznačovať rastúcu konkurencieschopnosť domácej ekonomiky a/alebo posilňovanie pozície zahraničných ekonomík; rast exportu podporuje rast americkej ekonomiky.

Import nám zasa poskytuje informácie o domácom dopyte, ale vzhľadom na veľké oneskorenie tejto správy v porovnaní s inými ukazovateľmi opisujúcimi stav agregátneho dopytu, nie je jeho hodnota na tieto účely zvlášť dôležitá.

Volatilita v mesačných zmenách obchodnej bilancie môže hrať dôležitú úlohu v predpovediach rastu GDP. Čistý export je relatívne volatilnou zložkou GDP a správa o obchode poskytuje len prvotné vodítko k popisu čistého vývozu v každom štvrťroku.

Indikátor momentu, meria silu prúdenia peňazí do/z akcie. Pracuje s kurzom aj objemom. Indikátor sa pohybuje v pásme 20-80. Čím je bližšie k týmto krajným hodnotám, tým je väčšia šanca na zmenu kurzu.

Často sa považuje za najspoľahlivejší indikátor. Vypočíta sa odpočítaním dlhodobého (26-dňového) kĺzavého priemeru od krátkodobého (12-dňového) kĺzavého priemeru.

Do grafu je zakreslená aj tzv. spúšťacia úroveň (9denná MA), ktorá generuje nákupné/predajné signály. Indikátor MACD osciluje okolo nuly.

Nákupný / predajný signál sa generuje, keď sa MACD dostane nad svoju spúšťaciu úroveň, a je tým silnejší, čím viac sa MACD odchyľuje od nuly.

Jedná sa o investičný fond.

M2 je kategória peňažnej zásoby, ktorá opisuje a meria množstvo peňazí v obehu v určitom rozsahu. M2 pozostáva z M1 a ostatných tzv. "kvázi" peňazí. Ide o eurodolárové vklady, niektoré osobné bankové vklady a súkromné nástroje peňažného trhu.

M1 pozostáva z hotovosti v obehu, vkladov na videnie (okamžité vybratie), termínovaných účtov a cestovných šekov. Ponuku peňazí sledujú centrálne banky predovšetkým s cieľom predpovedať budúcu infláciu. Rôznymi nástrojmi sa snažia udržať ponuku peňazí vo vopred stanovených medziach.

Zmeny v peňažnej zásobe, a najmä v M1 (peňažná zásoba, najužšie vymedzenie), boli kedysi najdôležitejším oznamom pre trh s pokladničnými poukážkami v čase, keď sa FED začiatkom 80. rokov zameral na M1 a jej rast. V súčasnosti už nie sú takým dôležitým ukazovateľom.

Vďaka svojmu objemu je však peňažná zásoba finančnými trhmi stále sledovaná, aj keď preferovaným agregátom sa stala M2. Fed sa v rétorickom zmysle stále zameriava na M2 a M3, ale v praktickom zmysle sa len zriedkavo uchyľuje k opatreniam vedúcim k ich usmerneniu.

Ak cieľ nezodpovedá skutočnej situácii, je pravdepodobnejšie, že Fed zmení svoj cieľ než svoju súčasnú menovú politiku. Tempo vývoja agregátu M2 sa od roku 1994 stalo predvídateľnejším, ale niektorí tvorcovia menovej politiky stále sledujú zmeny agregátu M2 v čase.

Preto by sa mali brať do úvahy strednodobé a dlhodobé trendy vývoja, ale volatilné týždenné výkyvy sú pre akciové trhy málo relevantné. Trhy hodnotia tento ukazovateľ ako málo dôležitý.

O

Tento ukazovateľ zahŕňa štatistiku predaja a zásob vo všetkých troch fázach výrobného procesu (výroba, veľkoobchod, maloobchod). V čase vykazovania sú známe všetky tri zložky tržieb a dve zložky zásob.

Jedinou neznámou sú maloobchodné zásoby, preto sa tejto správe neprikladá veľký význam. Na druhej strane sa niekedy stáva, že maloobchodný predaj ovplyvňuje celú štruktúru podnikových zásob a môže ovplyvniť vývoj HDP.

Objednávky tovarov dlhodobej spotreby merajú dolárový objem objednávok, dodávok a objednávok tovarov dlhodobej spotreby, definovaných ako tovary s dobou použiteľnosti dlhšou ako tri roky.

Tento ukazovateľ sa považuje za hlavný ukazovateľ priemyselnej aktivity a trhy ho považujú za dôležitý napriek jeho vysokej volatilite a rozsiahlym revíziám jeho hodnôt. Index často rastie vďaka jednému sektoru, preto je vhodné často upravovať hodnoty podľa tohto sektora. Trh vo všeobecnosti výrazne reaguje na zmeny v celom sektore.

Dlhopis, s ktorým je spojené právo držiteľa požadovať splatenie určitej dlžnej sumy.

Prostriedok špekulácie alebo zabezpečenia proti riziku. Opcia dáva jej majiteľovi právo kúpiť alebo predať cenný papier.

Je to zisk tvorený bežnými výdavkami a nákladmi na jeho dosiahnutie z bežnej činnosti spoločnosti. Nezahŕňa mimoriadne položky (napr. predaj divízií, odmeny zamestnancom, odpisy nehmotného majetku a iné mimoriadne náklady a výnosy).

Osobné príjmy zahŕňajú príjmy zo všetkých zdrojov. Najväčšiu zložku celkových príjmov tvoria mzdy a platy, ktoré možno merať pomocou údajov o mzdách a príjmoch z výkazov o zamestnanosti.

Okrem toho existuje mnoho ďalších kategórií príjmov. Patria sem prenájmy, štátna pomoc, úroky a príjmy z dividend. Osobný príjem je dobrým indikátorom budúceho spotrebiteľského dopytu, ale má určité nedokonalosti.

K recesii zvyčajne dochádza vtedy, keď spotrebitelia prestanú míňať, čo následne spätne znižuje rast príjmov. Ak by sme sa zamerali len na rast príjmov, ľahko by sme mohli prehliadnuť bod, v ktorom spotrebitelia prestávajú požadovať tovary a služby, t. j. míňať.

Osobné príjmy zahŕňajú aj oblasť výdavkov na osobnú spotrebu, známu ako PCE. PCE sa skladá z troch kategórií: predmety dlhodobej spotreby, predmety krátkodobej spotreby a služby.

Maloobchodné tržby poskytujú dobrú charakteristiku tovarov dlhodobej a krátkodobej spotreby, zatiaľ čo nákupy služieb majú tendenciu rásť pomerne stabilným tempom, vďaka čomu je táto správa pomerne predvídateľná.

Výrok pri investičnom odporúčaní - akcia by mala mať vyššiu výnosnosť ako index (väčšinou najmenej o 5% vyššia).

Vyčlenenie rôznej podpornej a vedľajšej činnosti firmy a ich zverenie inej spoločnosti.

Výrok pri investičnom odporúčaní - akcia by mala byť zastúpená v portfóliu vo väčšej miere, než je jej zastúpenie v indexe.

Typ dohody o trhu s cennými papiermi. Účastníci tohto trhu sa o podmienkach zmluvy dohadujú priamo medzi sebou.

Vzhľadom na to, že obchodovanie na OTC trhu neprebieha pod záštitou oficiálnej inštitúcie, je spojené s väčším rizikom. Je tu uplatňované predovšetkým obchodovanie so swapmi.

P

Princípom finančnej páky je použitie dodatočného cudzieho kapitálu k počiatočnej hodnote vlastného kapitálu na financovanie investície. Výsledkom je znásobenie zisku alebo straty z uskutočnenej investície.

Zdroje financovania majetku. Informujú o tom, odkiaľ bol majetok podniku (aktivum) obstaraný.

Miera posudzujúca ukazovateľ P/E vo vzťahu s úrovňou rastu ziskov (P/E k rastu). PEG sa vytvára ako historický (trailing) alebo očakávaný (forward).

Ide o systém, ktorý zobrazuje aktuálnu ponuku a dopyt po tituloch obchodovaných over-the-counter (tituly, ktoré často nespĺňajú požiadavky regulovaných búrz), ktorý využívajú tvorcovia trhu (market makeri) na jednotlivé tituly. Systém je sprístupnený pre brokerov a dealerov organizácií National Quotation Bureau.

Súhrn akcií a iných cenných papierov v držbe jedného investora. Odporúča sa tento súbor diverzifikovať, t. j. investovať do rôznych aktív. Tým sa zabezpečí, že pri strate hodnoty jedného aktíva bude postihnutá len malá časť portfólia.

Akcie s prednostným právom na dividendu. Táto prednosť môže byť kompenzovaná obmedzením hlasovacích práv, ale to neplatí, ak sa nevypláca prednostná dividenda.

Produktivita (mimo poľnohospodárskeho sektora) a náklady práce alebo ich hodnoty poskytujú informácie o produktivite pracovníkov a nákladoch spojených s výrobou jednotky produkcie.

Počas obdobia zvýšeného záujmu o vývoj inflácie, podáva index jednotkových pracovných nákladov (Unit Labor Cost Index) informáciu, ktorá silne pôsobí na dianie na trhoch. Ak produktivita klesá, jednotkové náklady práce môžu rásť rýchlejšie ako hodinové zárobky a ostatné náklady práce.

Keďže produktivita môže byť v priebehu sledovaných štvrťrokov pomerne volatilná a predtým vykázaná hodnota GDP dobre naznačuje vývoj produktivity, tento index má zriedkavo významný vplyv na trhy.

Revízie údajov o produktivite sa oznamujú každý tretí mesiac štvrťroka. Hodnota GDP oznámená pred údajmi o produktivite pomerne jasne naznačuje budúce revízie produktivity.

Vychádza z predpokladu, že investovanie je silne ovplyvnené emóciami. Predmetom skúmania nie je cenný papier, ale samotná osoba, ktorá je pri investovaní často ovplyvnená davom alebo emocionálnymi motívmi a nemusí vždy konať racionálne.

Ide o typ investície, pri ktorej môže osoba s voľnou hotovosťou využiť platformu P2P na priame investovanie svojej voľnej hotovosti do pôžičiek fyzickým osobám alebo úverov či faktúr právnických osôb.

Najznámejšie P2P platformy v ČR:

Zonky - pekná česká služba, kde investujete do pôžičiek ľudí na základe ich príbehov.

Upvest – česká alternatíva investovania do nehnuteľností.

Fundlift – tu môžete investovať do start-upov a iných zaujímavých projektov.

proplat.to - krátkodobé investície do dlhodobých faktúr so zaujímavou úrokovou sadzbou.

Pomer P/E je jedným z najobľúbenejších ukazovateľov medzi investormi, hoci jeho vypovedacia schopnosť má svoje hranice. P/E je však vo všeobecnosti veľmi jednoduché vypočítať a poskytuje aj zrozumiteľné informácie, jednoducho povedané, poskytuje informácie o tom, akú cenu je investor ochotný zaplatiť za zisky spoločnosti v danom čase.

Ukazovateľ P/E sa vypočíta ako pomer ceny na akciu (jednu) k zisku na akciu (jednu). Ak cena akcie MSFT dosahuje $60 za akciu a zisk na akciu je na úrovni $3 na akciu, potom ukazovateľ P/E dosahuje 20 (60/3).

To znamená, že investor je ochotný zaplatiť $20 za každý $1 zisku spoločnosti. Ak P/E je napríklad 17, znamená to, že za $1 zisku je v daný okamih investor ochotný zaplatiť iba $17 (ukazovateľ P/E je potom tiež známy ako „násobok“, a to z dôvodu, že napr. cena v MSFT predstavuje 20x násobok zisku spoločnosti).

Tradičné P/E potom meria aktuálnu cenu akcie voči jej zisku za predchádzajúcich 12 mesiacov, ale takzvané forward P/E, ktoré sa tiež často používa, meria aktuálnu cenu akcie voči jej očakávanému zisku na akciu v nasledujúcom roku. Otázkou potom je, ktorá hodnota nám poskytne lepšie informácie.

Výhodou tradičnej koncepcie P/E je, že sa vzťahuje na skutočné zisky na akciu, ktoré sú auditované a vykazované v pravidelných správach SEC (Security and Exchange Commission), k aktuálnej cene.

Nevýhodou je potom neaktuálnosť historických hodnôt, ktoré dostatočne neodrážajú súčasnú situáciu spoločnosti (ale aj odvetvia alebo indexu, P/E možno určiť aj pre skupiny spoločností). Naopak, pri použití odhadu ziskov berie forward P/E do úvahy aj odhadovanú mieru rastu ziskov v nasledujúcom období.

Ak máme napríklad dva rôzne tituly v tom istom odvetví, Exxon a Texaco, s rovnakým tradičným P/E 20, keď Exxon má hodnotu $40 pri zisku na akciu $2, zatiaľ čo Texaco je ocenené $60 pri zisku na akciu $3, môže sa na prvý pohľad zdať, že ide o dve rovnako ocenené investície, pokiaľ neberieme do úvahy forward P/E.

Hypoteticky, ak je odhad zisku na akciu pre Exxon na úrovni $2,50 (25% rast), zatiaľ čo rast zisku u Texaco je očakávaný na hodnote $3,18 (6% rast), v tom prípade by forward P/E pre Exxon kleslo na 16, zatiaľ čo pre Texaco by kleslo na 18,8. Ak by sme vychádzali len z ocenenia P/E spoločnosti Texaco, investícia do Texaco by sa javila ako výhodnejšia.<br>

Najväčšou nevýhodou oboch typov ukazovateľov P/E je, že spoločnosti často upravujú svoje odhady zisku (okrem úplného falšovania) na vyššiu úroveň, ako zodpovedá skutočnosti.

Faktom však zostáva, že kvalita ziskového očakávania sa môže líšiť podľa druhu spoločnosti, čomu zodpovedajú aj očakávania analytikov. Môžeme tak konštatovať, že napriek popularite tohto indexu zostáva P/E iba určitým vodítkom, nie rozhodujúcim ukazovateľom.

Pomer trhovej ceny akcie k zisku na akciu. Ukazovateľ, ktorý poskytuje dôležité informácie pre investorov, napr. pri porovnávaní rôznych akcií v tom istom odvetví. Akcie s vysokým pomerom P/E sa považujú za rizikovejšie.

R

Označenie pre veľmi silný nárast ceny aktíva alebo dokonca celého trhu.

Rozdiel medzi najvyššou a najnižšou hodnotou ceny za dané časové obdobie.

Percentuálna zmena ceny za vybrané obdobie. Používa sa 5 alebo 10-dňové zobrazenie percentuálnej zmeny. Indikátor osciluje okolo hodnoty 0 a pri odchýlke od tejto hodnoty indikuje zmenu trendu. Prelomenie úrovne 0 je potom signálom potvrdzujúcim zmenu trendu.

Index relatívnej sily, vypočítaný na základe priemeru kladných a záporných zmien ceny za vybrané obdobie.

Indikátor sa pohybuje v rozmedzí 0-100, pričom hodnoty nad 70 znamenajú prekúpený trh a hodnoty pod 30 prepredaný trh.

Presná číselná hodnota RSI je uvedená v hlavičke grafu a je možné vybrať pásmo nielen 30/70, ale aj 20/80 (pre volatilné tituly) a 40/60 (pre indexy).

(Čistý zisk + úroky po zdanení) / celkové aktíva

  • koľko jednotiek zisku pred úrokmi a zdanením pripadá na jednotku celkového použitého kapitálu

Čistý zisk / vlastné imanie

  • koľko jednotiek čistého zisku pripadá na jednotku investovanú vlastníkmi

S

Pojem pre obchodníkov, ktorí obchodujú na burze vo veľmi krátkom časovom intervale. Počas dňa vykonajú aj niekoľko stoviek transakcií. Pri tomto type obchodovania sú potrebné veľmi nízke transakčné poplatky.

Do predajnej (short) pozície vstupuje investor, ktorý špekuluje o poklese cien podkladového aktíva. Predáva teda podkladové aktívum za dohodnutú cenu s očakávaním, že ho v budúcnosti dokúpi za nižšiu cenu. Pre túto operáciu si investor spravidla vypožičiava daný cenný papier od brokera.

Krátky predaj, predaj nakrátko alebo "short sale" je spôsob špekulácie o poklese ceny cenného papiera - investori sa k nemu uchyľujú, keď predpokladajú pokles trhovej hodnoty cenného papiera.

Zvolený titul/y, pri ktorom očakávajú pád kurzu, si požičiajú a predajú. Ak sa očakávania ukážu ako správne, odkúpia príslušné cenné papiere za nižšiu trhovú cenu, než za akú ich predali, a potom ich vrátia. Ich zisk je potom rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou. "Short sale" môže slúžiť aj ako zabezpečenie proti poklesu ceny.

Situácia, keď reálny produkt klesá (slump) a zároveň rastie cenová hladina (inflácia).

Je to štatistická premenná, ktorá meria veľkosť výkyvov náhodnej premennej, t. j. v našom prípade ceny akcií. Vyššia hodnota predstavuje väčšie riziko výkyvov, t. j. šancu na zaujímavejšie zisky, ale na druhej strane aj riziko výraznejších strát.

Proces rozdelenia akcií. Pri tomto procese sa pôvodný počet akcií vynásobí väčším počtom, medzi ktoré sa rozdelí celková pôvodná hodnota.

Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou finančného nástroja, napr. akcií, dlhopisov, mien, futures atď.

Hodnoty opisujúce vývoj mesačných zmien príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podliehajú silným sezónnym vplyvom, ktoré spôsobujú mesačné výkyvy v deficitoch/prebytkoch štátneho rozpočtu.

Tieto výkyvy nám o dlhodobom vývoji štátneho rozpočtu hovoria len málo alebo vôbec nič. Pokiaľ trh analyzuje tieto mesačné údaje, hlavný záujem sa sústreďuje na ročné zmeny v príjmoch a výdavkoch, keďže tieto údaje sú postavené "nad" sezónnymi vplyvmi.

Iba v počas apríla trh venuje veľkú pozornosť mesačným zmenám v štátnom rozpočte vzhľadom na to, že v tomto mesiaci dochádza k významnému prílevu daňových platieb do štátneho rozpočtu. Údaje možno pomerne úspešne predpovedať pomocou denných údajov z "Daily Treasury Statement".

Označuje, kde sa nachádza posledná uzatváracia cena vzhľadom na cenové rozpätie. 0 % zodpovedá päťdňovému minimu a 100 % maximu. Signálom je prekročenie nastavenej percentuálnej hranice 20/80 alebo 25/75 alebo 30/70.

Inteligentný príkaz, ktorý umožňuje automatický predaj cenného papiera pri poklese ceny na stanovenú hodnotu alebo naopak nákup cenného papiera až od stanovenej ceny (investor považuje pohyb jeho hodnoty za signál k rastu).

Japonské sviečkové grafy patria medzi najstaršie a najpoužívanejšie grafy. Sú obľúbené najmä vďaka svojej jednoduchosti a prehľadnosti. Grafický vzhľad sviečok poskytuje podrobný pohľad na psychológiu účastníkov trhu.

Vďaka tomu nachádzajú sviečky uplatnenie najmä v krátkodobom obchodovaní, v ktorom je psychológia kupujúcich a predávajúcich veľmi dôležitou premennou.

Dohoda medzi dvoma stranami o výmene budúcich platieb za podkladové aktívum. Využívajú sa na účely riadenia rizika, na špekulácie a predovšetkým na zníženie transakčných nákladov využitím skutočnosti, že domáce subjekty majú na domácom trhu výhodnejšie úrokové podmienky ako zahraničné subjekty.

Severoamerický burzový index. Existuje od roku 1943 a zahŕňa 500 titulov. Zastúpenie jednotlivých akcií by malo zodpovedať súčasnej sektorovej štruktúre amerického hospodárstva.

T

Technická analýza sa používa na predpovedanie budúcich cenových pohybov prostredníctvom systematického skúmania, analyzovania a vyhodnocovania minulých a aktuálnych údajov. Na rozdiel od fundamentálnej analýzy využíva len údaje generované trhom, ako sú cena, objem, volatilita alebo počet otvorených kontraktov.

Podľa hypotézy efektívneho trhu (efficient market hypothesi, EMH) cena akéhokoľvek finančného nástroja v každom časovom okamihu plne odráža všetky dostupné informácie. Napríklad nákup a predaj akcií je stávka na budúcnosť a nie je to zručnosť.

Teória efektívneho trhu vznikla v 60. rokoch 20. storočia na základe dizertačnej práce Eugena Famu na Chicagskej univerzite. Podľa jeho názoru sú na aktívnom trhu, ktorý zahŕňa mnoho dobre informovaných a inteligentných investorov, akcie správne ocenené a odrážajú všetky dostupné informácie.

Pokiaľ je trh efektívny, potom od žiadnej analýzy akcií nemožno očakávať, že jej výsledkom bude prekonanie štandardu (benchmark). Znamená to, že vývoj cien akcií nemožno predvídať a mení sa podľa náhodnej prechádzky (random walk).

Kód, ktorý jednoznačne identifikuje cenný papier na určitom trhu.

Trading je investičná stratégia s cieľom opakovane realizovať malé kurzové zisky podľa krátkodobých signálov technickej analýzy.

Zisky a straty sú uzamknuté pri malých cenových zmenách, zvyčajné je použitie pákového efektu (vzniká vtedy, keď je potrebné pri uzavretí obchodu vložiť len zlomok hodnoty obchodu - potom relatívne malá percentuálna zmena výmenného kurzu spôsobí pri uzavretí obchodu mnohonásobne vyššiu percentuálnu zmenu návratnosti kapitálu investovaného do obchodu).

Riziko spojené s touto stratégiou je veľmi vysoké, ale očakávaný výnos sa pohybuje v desiatkach až stovkách percent. Investičnými nástrojmi sú vysokokvalitné akcie s úverom na nákup alebo na krátky predaj, futures kontrakty a akciové opcie.

Termín používaný pre zhodný okamih expirácie futures na akciové indexy, opcie na individuálne akcie a akciové indexy. Trhy všeobecne v taký deň podliehajú zvýšenej volatilite (tretí piatok v marci, júni, septembri a decembri).

Príjmy spoločnosti za posledný účtovný rok. V USA si spoločnosti zvyčajne volia iný účtovný rok ako kalendárny.

Vyjadruje hodnotu spoločnosti na základe trhového ohodnotenia ceny jej akcií. Hodnota sa získa ako súčin všetkých vydaných akcií podniku a aktuálnej trhovej ceny akcií.

Je povinný kótovať, t. j. udržiavať nákupné a predajné ceny príslušných cenných papierov po celý čas otvorenia trhu, a tým udržiavať likviditu.

Existujú dva hlavné ukazovatele týždenných tržieb – index Mitsubishi a LJR Redbook Survey. Index predaja reťazcov Mitsubishi je založený na reprezentatívnej vzorke deviatich rozsiahlych maloobchodných reťazcov a meria tržby na týždennej báze. Index je relatívne volatilný a o povahe širšej spotreby vypovedá len málo.

Spoločnosť Mitsubishi tiež vykonáva mesačné meranie, ktoré poskytuje lepšie informácie (najmä o všetkom tovare a oblečení ako samostatnej časti správy). LJR Redbook survey podáva informáciu o 15 maloobchodných reťazcoch každý týždeň so snahou kvalifikovane podchytiť zmeny v predajoch.

Správa obsahuje mesačné údaje, kde sa prvý týždeň mesiaca porovnáva s predchádzajúcim mesiacom; v druhom týždni potom index porovnáva prvé dva týždne mesiaca s mesiacom predchádzajúcim atď. Prieskum Redbook má lepšiu vypovedaciu schopnosť v mesačnom vydaní.

U

Účtovná hodnota akcie = (Vlastný kapitál - Prioritné akcie) / Počet vydaných kmeňových akcií. Toto číslo nám udáva hodnotu akcie podľa finančných výkazov spoločnosti, ktorá ju vydala. Potom ju môžeme použiť ako základ pre určenie trhovej hodnoty akcie.

Je všeobecne známe, že investorov priťahujú tituly so silným potenciálom rastu. Táto silná pozornosť má potom tendenciu zvýšiť cenu akcie mnohonásobne nad "bežné" ocenenie trhu. Znamená to teda, že titul je nadhodnotený? Určite nie vo všetkých prípadoch.

A práve v takýchto prípadoch môže pomôcť indikátor PEG. PEG sa vypočíta ako pomer ukazovateľa P/E k očakávanému rastu zisku. Ak je teda P/E spoločnosti 20 a analytici očakávajú predpokladaný rast 15 % (ročne), potom dostaneme pomer PEG 1,33.

Hodnoty nad 1 potom vyjadrujú, že titul sa obchoduje nad svojím rastovým potenciálom a naopak. Investori sa potom zvyčajne zameriavajú na tituly s pomerom PEG 1 alebo nižším, hoci existujú výnimky z pravidla.

Povedzme, že akcie spoločnosti Dell Computers sa obchodujú pri očakávanom P/E 35. Ak by sme urobili porovnanie so spoločnosťami Hewlett Packard a Gateway, ktoré by sa obchodovali pri P/E 20, mohli by sme dospieť k záveru, že akcie spoločnosti Dell Computers sú v porovnaní s ostatnými priemyselnými titulmi drahé.

Ak však zohľadníme aj očakávanú mieru rastu, zistíme, že situácia nie je taká jednoznačná. Napríklad očakávaný ročný rast spoločnosti Dell by mohol v nasledujúcich troch rokoch predstavovať 40 %, zatiaľ čo odhad spoločnosti Hewlett Packard by bol 15 % a spoločnosti Gateway 20 %. To by potom znamenalo, že PEG by bol 0,88 pre Dell, zatiaľ čo pre Hewlett Packard by bol 1,33 a pre Gateway 1. V tomto ohľade sa potom ocenenie Dell Comptuters nezdá ako neadekvátne.

Všeobecne sa pri stanovovaní PEG ukazovateľa používa očakávané P/E, aj keď málo používané určenie PEG pomocou klasického P/E (s vykázanými ziskami v účtovných výkazoch) môže pôsobiť oveľa presvedčivejšie.

Medzi slabé stránky tohto ukazovateľa patrí jeho vysoká závislosť od odhadovaného rastu ziskov, pričom skutočnosť, že ide o odhadovanú premennú, môže spôsobiť, že sa výrazne líši od skutočného stavu. Pri výpočte pomeru PEG sa zvyčajne odporúča pre istotu odpočítať približne 15 % odhadovaného ročného rastu.

Ukazovateľ Book value vyjadruje hodnotu aktív spoločnosti po odčítaní všetkých pasív (čisté aktíva). Vyjadruje to teda hodnotu „toho, čo by zostalo“ v prípade, že by došlo k predaju spoločnosti a uhradeniu jej záväzkov. Ukazovateľ Price/book value (skrátene price/book) potom vyjadruje to, čo sú investori ochotní zaplatiť za hodnotu týchto čistých aktív.

Čím je hodnota vyššia, tým väčšiu dôveru v titul hodnota ukazovateľa vyjadruje.

Price/book bol najpopulárnejší v období rozkvetu priemyslu a strojárstva, pretože poskytuje relatívne spoľahlivé informácie pre takéto spoločnosti.

Teda pre spoločnosti, ktoré vlastnia aktíva vo forme strojov a zariadení alebo zásob surovín. Poskytuje tiež veľmi dobré hodnotenie situácie bankových a poisťovacích spoločností, ktoré majú veľký počet finančných aktív.

V dnešnej ekonomike množstvo technologických spoločností disponuje tzv. nehmotnými (intelektuálnymi) aktívami, ktoré sa nedajú jednoznačne ohodnotiť. To je aj jedným z dôvodov, prečo technologickí giganti ako Microsoft alebo Cisco Systems majú relatívne nízky ukazovateľ book value, ktorý im potom prisudzuje výrazne vysokú hodnotu Price/book value.

Ďalším úskalím je, že book value hodnotí aktíva v obstarávacích cenách, čo často neodráža ich skutočnú (aktuálnu) hodnotu. Avšak ukazovateľ price/book má aj svoje prednosti.

Podobne ako P/E, môžeme ho vypočítať jednoduchým spôsobom a je ľahko pochopiteľný, čo vytvára predpoklad pre efektívne porovnávanie titulov, najmä v "starej" ekonomike. Poskytuje tiež informácie o tom, ako trh oceňuje aktíva spoločnosti v pomere k jej ziskom (v prípade P/E).

Book value sa vypočíta ako rozdiel medzi celkovým majetkom bez nehmotného majetku (goodwill, patenty atď.) a dlhodobými záväzkami. Ak túto hodnotu vydelíme počtom akcií, dostaneme book value na 1 akciu.

Podobne ako ukazovateľ PSR (Price/Sales Ratio) aj Price/Cash Flow sa používa z dôvodu nedôvery niektorých investorov k vykazovaným hodnotám P/E (čistý zisk). Mnohí akcioví analytici sa domnievajú, že pomer Price/Cash Flow je oveľa pravdivejším opisom skutočnej situácie spoločnosti v oblasti príjmov ako pomery založené na hodnotách čistých príjmov.

Problémom však zostáva, že existuje viacero spôsobov, ako vyjadriť hodnotu cash flow, a existujú spôsoby, ako tento pomer "vhodne upraviť". V bežnej praxi účtovné predpisy vyžadujú, aby ste zisky a straty zaznamenávali v štandardnom dokumente Income Statement (náš výkaz ziskov a strát). V záhlaví tohto výkazu sa zvyčajne uvádzajú celkové tržby (výnosy).

Jednotlivé výdavky sa potom odpočítajú od tejto celkovej sumy po jednotlivých položkách. Na poslednom riadku výkazu potom nájdeme údaj o čistom zisku. Niektoré z týchto nákladov predstavujú priame náklady na skutočné činnosti spoločnosti, iné - ako napríklad odpisy majetku - predstavujú náklady, ktoré nezahŕňajú žiadne skutočné výdavky, a niektoré (dane alebo finančné náklady) majú skôr charakter administratívnych nákladov.

Čím ďalej sa posúvame vo výkaze ziskov a strát riadok po riadku, tým viac existuje možnosť, že účtovníci spoločnosti "skreslia" skutočné náklady, aby zlepšili údaj o čistom zisku. Z tohto dôvodu sa investori zameriavajú aj na údaje o cash flow, ktoré zahŕňajú skutočne vynaložené náklady.

Ako už bolo povedané, existuje mnoho spôsobov ako dôjsť k hodnote cash flow, ktorá zahŕňa alebo naopak vylučuje určité typy nákladov. Napríklad káblové spoločnosti bývajú často veľmi zadlžené v súvislosti s nákladnou výstavbou vlastnej káblovej siete. Preto analytici pri porovnávaní spoločností používajú cash flow, ktorý nezahŕňa náklady na splácanie úverov.

Z akého dôvodu to robia? Chcú totiž zistiť, koľko spoločnosť získava na prevádzku svojej siete, a nie to, aké náklady spoločnosť eviduje v súvislosti so svojím dlhom. To potom analyzujú samostatne.

Akú hodnotu ukazovateľa Price/Cash Flow možno považovať za nízku? Zvyčajne sa uvádza, že hodnota nižšia ako 20 je hodná bližšieho preskúmania daného titulu z hľadiska jeho aktuálneho podhodnotenia, ale ako zvyčajne to závisí od odvetvia alebo historického vývoja.

Vyhlásenie o investičnom odporúčaní - výnos akcie by mal byť nižší ako výnos indexu (zvyčajne aspoň o 5 % nižší).

Vyhlásenie o investičnom odporúčaní - akcia by mala mať v portfóliu nižšiu váhu, ako je jej váha v indexe.

V

Najvyšší orgán spoločnosti. Prijíma najdôležitejšie rozhodnutia týkajúce sa napríklad rozdelenia zisku spoločnosti, schvaľovania účtovnej závierky, stanov, rozhodnutí o fúzii (zlúčení) atď.

V súčasnosti je to jedna z najpoužívanejších metód merania trhového rizika portfólia. Jeho hodnota vyjadruje veľkosť potenciálnej straty portfólia pri určitej pravdepodobnosti a v určitom časovom intervale.

Najčastejšie sa VaR meria pri pravdepodobnosti 95 % a časovom horizonte jeden deň. Interpretácia hodnoty VaR napríklad jeden milión pri uvedených parametroch znamená, že strata príslušného portfólia v nasledujúci deň s 95-percentnou pravdepodobnosťou nepresiahne jeden milión.

Na meranie VaR možno použiť niekoľko rôznych metód. Medzi najobľúbenejšie patrí historická metóda, parametrická metóda alebo simulácia Monte Carlo. V našom prípade sa výpočet uskutočnil podľa metodiky Riskmetrics, ktorú zverejnila investičná banka J.P. Morgan.

Odhadnúť úroveň hospodárskej aktivity v krajine na nasledujúcich tri až šesť mesiacov.

Správa o veľkoobchodnom predaji obsahuje štatistiky o predaji a zásobách z druhého stupňa spracovania. Uvádzajú sa vo forme percentuálnych medzimesačných zmien. Tieto údaje sú však veľmi slabým vodítkom pre osobnú spotrebu, a preto majú len malý vplyv na trh.

Veľkoobchodné zásoby majú niekedy tendenciu odchyľovať sa od celkového trendu vývoja agregátnych zásob (agregátne zásoby sú súčtom zásob na úrovni výroby, veľkoobchodu a maloobchodu), čo môže ovplyvniť výhľad rastu HDP. V takom prípade môže táto zmena vyvolať miernu reakciu trhov. Často sa to však nestáva a správa prejde trhom bez väčšieho záujmu. Trhy považujú tento ukazovateľ za relatívne nedôležitý.

Predstavuje kolísavosť cien. Čím je väčšia, tým väčšie je cenové rozpätie, v ktorom sa cena titulu pohybuje. Vyššia volatilita spôsobuje aj vyššie investičné riziko.

Rozdiel medzi dvoma MA objemu danej akcie. Ukazovateľ je nezávislý od ceny akcie. Používa sa na potvrdenie trendu. Zvyšujúca sa cena + zvyšujúci sa objem = viac kupujúcich, a tým aj väčší rast. Klesajúca cena + zvyšujúci sa objem = viac predajcov, klesajúci trend bude pokračovať.

Základný ekonomický koncept. Získa sa rozdielom medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami. Kladný hospodársky výsledok predstavuje zisk, záporný hospodársky výsledok stratu.

W

Cenné papiere, ktoré poskytujú právo na nadobudnutie podkladových aktív. Držiteľ warrantu získava právo kúpiť alebo predať určité množstvo podkladového aktíva k vopred stanovenému dátumu za vopred stanovenú cenu.

Warranty sú podobné opčným kontraktom, kde majiteľ opcie vstupuje do dlhej (long) pozície, upisovateľ do krátkej (short) pozície. Vypisovateľom sú veľké bankové domy či burzy. Majiteľom opcie môže byť ktokoľvek, kto si kúpi opciu na burze.

Opcia môže byť vypísaná na budúci nákup podkladového aktíva (call) alebo na budúci predaj podkladového aktíva (put). Realizačná cena opcie je stanovená vopred a nazýva sa strike. Existuje aj časový limit, do ktorého môže majiteľ opciu uplatniť (európska opcia) alebo do kedy môže byť uplatnená (americká opcia).

Majiteľ opcie má právo uplatniť opciu v stanovenej lehote, ale upisovateľ je povinný splniť svoje záväzky vyplývajúce z opcie. Majiteľ za toto právo zaplatí upisovateľovi tzv. opčnú prémiu. Opčná prémia je variabilná v čase podľa vývoja kurzu podkladového aktíva a je to jediný náklad (okrem poplatkov obchodníkovi a burze), ktorý musí kupujúci opcie zaplatiť.

Keďže opcia predstavuje len právo na nadobudnutie podkladového aktíva v budúcnosti, držiteľovi opcie sa nevyplácajú žiadne dividendy. Vzhľadom na povahu opčných zmlúv je súčasťou zmluvy aj páka.

Z

Tento ukazovateľ meria medzimesačné zmeny celkového spotrebiteľského dlhu v dolárovom vyjadrení. V porovnaní s ostatnými ukazovateľmi osobnej spotreby (maloobchodné tržby, predaj automobilov, spotrebiteľská dôvera a osobná spotreba) je volatilný a ohlasovaný so značným oneskorením.

Z týchto dôvodov jeho oznámenie takmer nikdy nevyvolá reakciu trhu. Spotrebiteľský dlh sa delí na tri podkategórie – automobily, revolvingové úvery (kreditné karty) a ostatné úvery. Index nie je veľmi smerodajný; obdobia vysokej spotreby nemusia korešpondovať s nárastom dlhu domácností. Trhy hodnotia tento ukazovateľ ako relatívne nedôležitý.

Je to jeden z najčastejšie používaných ukazovateľov zadlženosti. Vypočíta sa ako pomer cudzích zdrojov k vlastnému imaniu.

Správa o zamestnanosti pozostáva z dvoch samostatných informácií, ktoré sú výsledkom dvoch rôznych prieskumov. Prieskum domácností je prieskumom 60 tisíc domácností. Z tohto prieskumu sa zostavuje index nezamestnanosti. Druhým je prieskum 375 tisíc spoločností.

Výstupom tohto zisťovania je počet novovytvorených pracovných miest (okrem poľnohospodárstva), priemerný počet odpracovaných hodín za týždeň a priemerná mzda. Obe správy sa zaoberajú nezamestnanosťou, ale z dvoch rôznych uhlov pohľadu. Výhodou druhého prieskumu je, že zahŕňa väčší počet spoločností, ktoré sa samy skladajú z mnohých samostatných osôb.

Tieto ukazovatele sa považujú za najrýchlejší a najširší ukazovateľ ekonomickej aktivity v každom mesiaci. Celkový počet novovytvorených pracovných miest je rozdelený do niekoľkých sektorov - výroba, ťažba, stavebníctvo, služby a verejná správa. Tieto informácie sa sledujú v snahe zistiť trendy v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva.

Výrobný priemysel je najdôležitejší, pretože veľmi často ide ruka v ruke s celým hospodárskym cyklom. Zvýšenie tohto ukazovateľa na začiatku hospodárskeho cyklu je znakom toho, že zamestnávatelia pravdepodobne začnú prijímať viac zamestnancov. Naopak, nárast tohto ukazovateľa na konci cyklu môže naznačovať, že zamestnávatelia majú problémy s náborom kvalifikovaných pracovníkov.

Priemerná mzda slúži ako ukazovateľ potenciálnej inflácie. Dôvodom je, že úroveň miezd sa nakoniec premietne do osobnej spotreby, ktorá následne zvyšuje ceny tovarov a služieb, t. j. cenovú hladinu. Tento ukazovateľ považujú trhy za veľmi dôležitý.

Dlhopis bez kupónu. Vydáva sa s diskontom nominálnej hodnoty a plný výnos (nominálna hodnota) sa vypláca až pri splatnosti.

Zisk akciovej spoločnosti sa delí počtom vydaných cenných papierov (akcií). Získaná hodnota poskytuje obraz o ziskovosti jednej emitovanej akcie.

Čistý zisk / celkové tržby x 100. Percentuálne vyjadrenie čistého zisku z tržieb spoločnosti.

Nadchádzajúci webinár:

Aký vplyv budú mať voľby v USA na akciové trhy? 📈

Dátum: 5. 6. 2024

Čas: 18:00