Všeobecné podmienky

Prejdite si v pokoji podmienky a ustanovenia. Nemalo by Vám to zabrať čas. Pokiaľ niečomu nerozumiete, neváhajte sa na nás obrátiť.

Pravidlá a všeobecné podmienky

Transparentnosť. Jednoduchosť. Recept k vzájomnému pochopeniu.

Pravidlá použitia stránok

Prístup na webové stránky www.skolaobchodovani.com a ich následné použitie sa riadi následnými pravidlami. Používanie webových stránok predpokladá, že s týmito pravidlami bezvýhradne súhlasíte v plnom znení. V prípade, že s týmito pravidlami nesúhlasíte, mali by ste tieto stránky okamžite opustiť.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom webových stránok www.skolaobchodovani.com je spoločnosť Unika Profit s.r.o., identifikační číslo 053093747, se sídlem Mickiewiczova 9 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 329157 (dále jen “provozovatel”).

Autorské práva

Jediným a výhradným majiteľom autorských práv a ďalších práv duševného vlastníctva k obsahu týchto webových stránok je prevádzkovateľ. Všetok obsah je chránený právnymi predpismi na ochranu autorských práv a ochranných známok a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Užívanie, publikovanie, reprodukcia alebo iné šírenie obsahu alebo jeho častí je výslovne zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa.

Ak nie je výslovne stanovené inak, ste oprávnení prehliadať, tlačiť a robiť si kópie materiálov a informácií obsiahnutých na webových stránkach, a to výlučne pre osobnú potrebu a neziskové (neobchodné) účely alebo ako zdroj informácií o službách prevádzkovateľa. V týchto prípadoch ste však povinní uviesť prevádzkovateľa ako pôvodcu týchto informácií a materiálov.

Integrita stránok

Návštevou týchto stránok súhlasíte s tým, že nebudete narúšať štandardnú prevádzku ani celistvosť webových stránok tým, že sa nabúrate do/z cudzích systémov, nebudete meniť údaje na webových stránkach ani brániť alebo obmedzovať prístup iných užívateľov na tieto stránky. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú nefunkčnosť, nedostupnosť alebo zlú dostupnosť webových stránok a služieb na nich ponúkaných.

Všeobecné podmienky

Využitím služieb prevádzkovateľa bezvýhradne súhlasíte s týmito všeobecnými podmienkami. Pokiaľ s týmito všeobecnými podmienkami nesúhlasíte, nebude Vám prevádzkovateľ môcť poskytnúť svoje služby ponúkané na webových stránkach. Poskytovanie služieb zo strany prevádzkovateľa a Váš vzťah k prevádzkovateľovi sa riadia právom Slovenskej republiky.

Zodpovednosť za škody

Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť informácií obsiahnutých na jeho webovej stránke, ani za správnosť finálnych právnych dokumentov, ktoré si užívateľ pomocou týchto webových stránok vytvorí. Prevádzkovateľ iba ponúka webovú aplikáciu a informácie k vytvoreniu právnych dokumentov zo strany samotných používateľov aplikácie. Táto služba nespadá do kategórie poskytovaní právnych služieb podľa zákona o advokácii, a preto nemôže nahradiť služby poskytované advokátmi.

Webové stránky prevádzkovateľa môžu obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje alebo typografické chyby, ktoré budú opravené hneď ako budú prevádzkovateľom odhalené. Stránky prevádzkovateľa sú nepravidelne aktualizované.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia stránky aktualizovať, upravovať, modifikovať, dopĺňať alebo inak meniť údaje obsiahnuté na stránkach, a to vrátane týchto pravidiel a všeobecných podmienok. Prevádzkovateľ webu je oprávnený prevádzku webových stránok kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť. Modifikácia týchto všeobecných informácií vstúpi do platnosti okamžite po ich zverejnení. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať webovú stránku alebo kedykoľvek k nej odobrať prístup.

Túto webovú stránku užívate plne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku, že táto webová stránka bude bez prerušenia funkčná a / alebo bez závad a / alebo že neobsahuje vírusy a / alebo trójske kone a / alebo chyby, ktoré môžu poškodiť váš počítač a / alebo server. Prevádzkovateľ prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zabránil vzniku a šírenia vírusov na webových stránkach prevádzkovateľa. Nemôže ich však s úplnou istotou vylúčiť, ani nemôže niesť akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť použitím dát patriacich k webovým stránkam. Preto prevádzkovateľ dôrazne odporúča podniknúť nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie Vášho počítača pred tým, ako začnete sťahovať a využívať akékoľvek dáta z webových stránok prevádzkovateľa.

V žiadnom prípade prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté na základe alebo v súvislosti s nasledujúcimi dôvodmi: prístup, využitie či nemožnosť využitia tejto webovej stránky; akékoľvek materiály, informácie alebo odporúčania, ktoré sa na tejto webovej stránke objavia či vzniknú na základe služieb na nej poskytovaných; omeškania, chyba či výpadok v prevádzke tejto webovej stránky alebo služieb na nej alebo jej prostredníctvom ponúkaných. Toto celkové obmedzenie zodpovednosti platí pre všetky náhrady škody bez ohľadu na ich druh.

Tieto webové stránky obsahujú niektoré odkazy, prostredníctvom ktorých možno opustiť tieto stránky. Pre užívanie webových stránok, na ktoré sú uvedené odkazy, môžu platiť iné podmienky použitia, ako pre užívanie stránok prevádzkovateľa. Informácie uvedené na webových stránkach tretích strán prevádzkovateľ neoveroval a nie je nijako zodpovedný za obsah na odkazovaných webových stránkach alebo za akékoľvek výrobky alebo služby, ktoré môžu byť ponúkané prostredníctvom odkazovaných stránok.

Registrácia

Prístup na webové stránky, ich použitie i využitie poskytovaných služieb je možné pre registrovaných aj neregistrovaných užívateľov. Registráciou užívateľa nie je uzavretá akákoľvek špecifická zmluva medzi prevádzkovateľom a užívateľom. Užívateľ registráciou získa prístup k niektorým špecifickým službám, ktoré webové stránky ponúkajú.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel použitia stránok a všeobecných podmienok, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Užívateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami týchto pravidiel použitia stránok a so všeobecnými podmienkami. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní stránok prevádzkovateľa po vykonaní zmien týchto pravidiel použitia stránok a všeobecných podmienok, má sa za to, že so zmenami bez výhrad súhlasí.

Otázky, podnety a prípadné sťažnosti týkajúce sa služieb prevádzkovateľa alebo týchto pravidiel použitia stránok či všeobecných podmienok môžu užívatelia zasielať prostredníctvom kontaktov, ktoré sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa. Tieto pravidlá a všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.

Účinnosť ku dňu 10. decembra 2020

Nadchádzajúci webinár:

Aký vplyv budú mať voľby v USA na akciové trhy? 📈

Dátum: 5. 6. 2024

Čas: 18:00